องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง อบต.บ้านลับ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ [ 18 ก.ย. 2566 ]32
2 ประกาศ อบต.บ้านกลับ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]29
3 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]25
4 ประชาสัมพันธ์การร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue [ 18 ก.ค. 2566 ]24
5 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 12 มิ.ย. 2566 ]23
6 ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมคนพิการ ประจำปี 2565 [ 25 พ.ค. 2566 ]19
7 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]163
8 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ม.ค. 2566 ]40
9 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 20 ธ.ค. 2565 ]16
10 ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ [ 30 ก.ย. 2565 ]26
11 งานประเพณีสารทลาว ประจำปี 2565 [ 9 ก.ย. 2565 ]26
12 การประกาศใช้บัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 [ 11 ก.ค. 2565 ]24
13 แผนลดใช้พลังงาน ประจำปี 2564 [ 28 มิ.ย. 2565 ]45
14 การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน [ 17 พ.ค. 2565 ]26
15 พื้นที่สีเขียว [ 10 พ.ค. 2565 ]22
16 ประชาสัมพันธ์ การรับมือภัยแล้ง ปี 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]39
17 ประชาสัมพันธ์การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 [ 19 เม.ย. 2565 ]26
18 การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 23 มี.ค. 2565 ]26
19 ประชาสัมพันธ์เข้ากรอกแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 28 ก.พ. 2565 ]43
20 ประชาสัมพันธ์เข้ากรอกแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 28 ก.พ. 2565 ]35
21 ข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ [ 9 ก.พ. 2565 ]28
22 นโยบาย/มาตรการ การควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 8 ก.พ. 2565 ]25
23 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 8 ก.พ. 2565 ]21
24 ประชาสัมพันธ์การหยุดเผาต่อซังฟางข้าว [ 7 ก.พ. 2565 ]27
25 งานประเพณีกำฟ้า ประจำปี 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]22
26 การดำเนินการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ [ 27 ม.ค. 2565 ]24
27 การดำเนินการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ [ 27 ม.ค. 2565 ]25
28 ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทร์และขยะที่ย่อยสลายได้ [ 13 มิ.ย. 2564 ]41
29 ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 [ 10 มิ.ย. 2564 ]37
30 ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 24 พ.ค. 2564 ]63
31 ประชาสัมพันธ์ การรับมือวาตภัย ปี 2565 [ 27 เม.ย. 2564 ]57
32 การจัดการขยะในชุมชน [ 1 มี.ค. 2564 ]45
33 ประชาสัมพันธ์การป้องกันภัย อัคคีภัย [ 28 ม.ค. 2564 ]70