องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนำ้มัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 25 มี.ค. 2566 ]40
2 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 25 มี.ค. 2566 ]42
3 การรับชำระภาษีป้าย [ 25 มี.ค. 2566 ]34
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 มี.ค. 2566 ]40
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ [ 25 มี.ค. 2566 ]33
6 การรรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 มี.ค. 2566 ]31
7 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 25 มี.ค. 2566 ]56
8 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 25 มี.ค. 2566 ]38
9 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 25 มี.ค. 2566 ]33
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 25 มี.ค. 2566 ]39
11 การต่ออนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนำ้มัน [ 25 มี.ค. 2566 ]35
12 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 25 มี.ค. 2566 ]36