องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) บัญชีสรุป (แบบ ผ.01)

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) บัญชีสรุป (แบบ ผ.01)

    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) บัญชีสรุป (แบบ ผ.01)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ