องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

ด้านการบริการพื้นฐาน

ด้านการบริการพื้นฐาน
     การคมนาคม  (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)  มีถนนเชื่อมกันอยู่ทุกหมู่บ้าน เส้นทางเข้าหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และบางช่วงเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมีจำนวนถนนโดยประมาณคือ
                 - ถนนลาดยาง     3   สาย
                 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  13  สาย  
                 - ถนนลูกรัง      39  สาย
                 - สะพาน      7   แห่ง
     การไฟฟ้า/ประปา   มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน
     แหล่งน้ำ
           ลำคลอง  ได้แก่
                 1.คลองชลประทานหนองแร่
                 2.คลองชัยนาท – ป่าสัก (คลองใหญ่)
                 3.คลองชลประทาน
                 4.คลองขวาง  
                 5.คลองส่งน้ำ
                 6.คลอง 22 R  
           บึงสาธารณะ       2     แห่ง
           บ่อน้ำบาดาล        32      แห่ง
           สระน้ำ /หนองน้ำ/บ่อน้ำตื้น      25      แห่ง
           ประปาหมู่บ้าน     18      แห่ง