องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

ลักษณะทางเศรษฐกิจ
               
     อาชีพ
         การประกอบอาชีพของประชาชนในตำบล
                  -  70  เปอร์เซนต์ของจำนวนประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม , กสิกรรม
                  -  15  เปอร์เซนต์ของจำนวนประชากรทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
                  -  5  เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรรับราชการ
                  -  10  เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรประกอบอาชีพค้าขาย อาชีพอิสระ
      
     หน่วยธุรกิจในเขตตำบล
                  -  ปั๊มน้ำมันหลอด    จำนวน     4   แห่ง
                  -  โรงงานอุตสาหกรรม   ( ฟาร์มเลี้ยงหมู )   จำนวน     2   แห่ง
                  -  ร้านค้าปลีก    จำนวน    75  แห่ง
                  -  โรงสี     จำนวน     2   แห่ง