องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายกณิศ จันทน์แดง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางรัฐนันท์ ทองสิมา
นางสาวสุทธิลักษณฺ์ ทานะรมณ์
นางสาวเกตรชิณี โกยธา
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวสุพัตรา แสนดวง

คนงานทั่วไป