องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งและอาณาเขต
         ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ จังหวัดสระบุรี อยู่ห่างจากอำเภอหนองโดนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ประมาณ  8  กิโลเมตร
         อาณาเขต   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ  มีพื้นที่ประมาณ  28.08  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  23,501 ไร่ ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม และมีอาณาเขตดังนี้
            
ทิศเหนือ จรดกับ  ตำบลกกโก ลพบุรี ตำบลหนองแกและตำบลนายาวบางส่วน อำเภอพระพุทธบาท
ทิศใต้ จรดกับ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน
ทิศตะวันออก จรดกับ ตำบลหนองโดน และตำบลหนองแกบางส่วน อำเภอพระพุทธบาท
ทิศตะวันตก   จรดกับ ตำบลโคกลำพาน  ลพบุรี
 
 
     เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ มีเขตการปกครองเต็มทั้งหมู่บ้าน  15  หมู่  ดังนี้
               ตำบลบ้านกลับ
                    หมู่ที่  1  บ้านสองคอน
                    หมู่ที่  2  บ้านกลับเก่า
                    หมู่ที่  3  บ้านป่าข่อย
                    หมู่ที่  4  บ้านป่างิ้ว
                    หมู่ที่  5  บ้านป่าคา
                    หมู่ที่  6  บ้านคลองเจริญ
                    หมู่ที่  7  บ้านกลับ
                    หมู่ที่  8  บ้านกลาง
                    หมู่ที่  9  บ้านดงสัก
                    หมู่ที่  10 บ้านหลังสวน
        ตำบลบ้านโปร่ง
                    หมู่ที่  1  บ้านโปร่งสว่าง        ตำบลบ้านโปร่ง
                    หมู่ที่  2  บ้านโปร่งใหม่         ตำบลบ้านโปร่ง
                    หมู่ที่  3  บ้านโปร่งเก่า          ตำบลบ้านโปร่ง
                    หมู่ที่  4  บ้านโปร่งหัวถนน    ตำบลบ้านโปร่ง
                    หมู่ที่  5  บ้านโพนกกโก        ตำบลบ้านโปร่ง
     ท้องถิ่นอื่นในตำบล
        - จำนวนเทศบาล                   -         แห่ง
     ประชากร ประชากรมีจำนวนทั้งสิ้น     5,831   คน   แยกเป็น
        -  ชาย    2,786         คน
        -  หญิง   3,045         คน