องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

กองช่าง


นายประจักษ์ สนามทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
นายชาตรี สอสูงเนิน นายสุรพงษ์ โกยทา
นายช่างโยธา(ปง./ชง.) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พนักงานขับรถยนต์

นายอุโดม พหลยุทธ
นายนิพนธ์  ยอดบุรุษ
นายดุษฎี บัวชุลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-ว่าง- นางสาวพัชราภรณ์ วงษ์ตา นายวรวุฒิ ขันตี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
คนงานทั่วไป คนงานทั่้วไป


 นายชัยณรงค์  หมื่นเดช


คนงานทั่วไป