องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

กองคลัง

 
นางรัตนา วิเทศน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 


นางสาวจิราพร ศิลปศร

นางยุพา นิยมเวช
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


-ว่าง-
-ว่าง-
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุ(ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ปง./ชง.)นางสาวอัญชลี ป้อมแก้ว
นางสาววนิดา กรสุวรรณ นางสาวอินทุอร อ่อนแต้ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวสุภาภรณ์ มาลา นางสาวศุภรัตน์ บัวทอง นางสาวชลธี ภูวบัณฑิตสิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจดมาตรน้ำ คนงานทั่วไป