องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

สภาอบต.


นายแสวง วงษ์เคียม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับนางสาวิตรี พูลสวัสดิ์
นางศิริพร พันธุ์ใหม่
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ
นายไพโรจน์ กลมปล้อง นายประจวบ ขันตี นายสมพร แสนดวง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลับ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลับ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลับนายวัฒนะ กางกรณ์ นางสาวอัจฉรา สี่แสงสุริยะ นางณัฐกฤตา เชื้อสาย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ต.บ้านกลับ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 ต.บ้านกลับ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลับนายเจริญ ยอนประเสริฐ นายสิทธิโชค โอรักษ์ นายพรชัย หอมสิงห์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 ต.บ้านกลับ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 ต.บ้านกลับ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ต.บ้านโปร่งนายกิมหลี พรมมี นายเอกพล พานพุ่ม นายสุจิน พึ่งพินิจ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 ต.บ้านโปร่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 ต.บ้านโปร่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 ต.บ้านโปร่ง