วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขมิ้น - บ้านกลับ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลับ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายวิชัย ศรีสาย หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าซุ่มวัดโปร่งเก่าพลอยเจริญ(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าซุ่มวัดโปร่งเก่าพลอยเสริญ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้่านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เอกสารและโต๊ะสำนักงาน) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง