วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรม ตามโครงการเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต และวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ เครื่องไทยธรรม และเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ตามโครงการเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต และวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดสถานที่บริเวณงานและสถานที่จัดกิจกรรมฯและเครื่องไฟขยายเสียง ตามโครงการเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต และวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงเจ็ท (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท 1314 สระบุรี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง